Quli... Wat is dat?

Wat is Quli?

Onze maatschappij zet in op toename van autonomie van de burger, samenhangende zorg en gebruik van technologie. Er is steeds meer aandacht voor predictie, preventie, personalisatie en participatie. Zorg en leven moet beter en veiliger. Tegelijkertijd mogen kosten van gezondheidszorg niet harder stijgen dan binnen de economische ontwikkelingen verantwoord is. Quli helpt hierbij.

Wat doet Quli?

Burgers en professionals hebben te maken met een stijgende vraag naar en complexiteit van zorg. De beschikbare middelen nemen niet naar verhouding toe. Daarom hebben zowel burgers als zorgorganisaties behoefte aan oplossingen die hen ondersteunen bij de realisatie van behoeften en doelen van burgers en tegelijkertijd zorgverlening beter, veiliger en kostenefficiënter maken. Quli is een oplossing die bijdraagt aan deze uitdagingen van individuele burgers, de maatschappij én de gezondheidszorg. Quli is een digitaal platform voor burgers en hun persoonlijke netwerk ter ondersteuning van hun autonomie, zelf- en samenredzaamheid en informele en formele zorg.

Quli is in haar opzet een ‘burger’platform. We gebruiken hier het woord ‘burger’ om te benadrukken dat:

  • De gebruikende persoon onafhankelijk van tijd en plaats toegang heeft, alle dagen van het jaar én onafhankelijk van zijn rol als burger, veteraan, lotgenoot, naaste, cliënt of patiënt;
  • Dit sociaal en andere vormen van (digitaal) contact en ondersteuning omvat die los kunnen staan van zorgtrajecten bij één of meer zorgorganisaties en/of door één of meer professionele zorgverleners;
  • Quli ondersteunt de burger in hulp- en zorgvragen, zijn (zorg-)contacten en zorg- en dienstverleningstrajecten bij één of meer zorgverleners, zorgorganisaties en andere van belang zijnde organisaties in zijn persoonlijke zorgnetwerk.

Quli is een PGO – persoonlijke gezondheidsomgeving. Deze definiëren wij als volgt:

1. Voor iedereen …
2. Koppelt met meerdere EPD’s, ECD’s en ehealth-systemen (van zorgorganisaties)
3. Omvat door zorgorganisaties én zelf vastgelegde gegevens
4. Integreert met wearables en thuistechnologie
5. Biedt functionaliteit en app‘s vanuit zorgorganisaties én door jezelf gekozen
6. Ondersteunt netwerk groter dan één zorgorganisatie
7. Je beslist zelf met wie welke gegevens wanneer worden gedeeld
8. Is veilig en biedt privacy ‘by design’ – en wordt dus door jou beheerd
9. Ondersteunt een leven lang, 7×24 uur, 365 dagen/jr
10. Omvat meer dan “zorg” …

Visie

De visie van Quli is dat “ICT-innovatie in de zorg” de burger centraal moet stellen. Daarbij wordt toenemend uitgegaan van de volgorde: zelfredzaamheid, samenredzaamheid en professionele hulp. De autonomie en regie van de burger op zijn leven, herstel en zorg wordt digitaal ondersteund. Daarmee verbetert de betrokkenheid van de burger en zijn naasten, verbetert kwaliteit en veiligheid van zorg en leven en dalen de kosten voor de burger en de zorg.

#MijnZorggegevens

De burger kan beschikken over zijn eigen, relevante gegevens uit e-dossiers (ECD, EPD, ehealth) van verschillende zorg- en andere organisaties. Dat kan ook andere digitale content omvatten. Daartoe realiseerden/realiseren en intensiveren we koppelingen en andere vormen van integraties. Natuurlijk kan de burger zelf gegevens toevoegen, ook uit (koppelingen met) domotica/wearables en ehealth zoals die door zorgorganisaties ter beschikking wordt gesteld. We beogen dat Quli-gebruikers de beschikking hebben over alle persoonlijke gegevens.

#MijnAppotheek

Quli omvat apps en andere functionaliteiten. Dit betreft bijvoorbeeld dagboek, agenda, vragenlijsten, chat, beeldbellen en video. Dit zijn apps van Quli of derden (die we integreren met Quli). In het laatste geval spreken wij van ‘gehoste apps’. Een concreet voorbeeld hiervan is de emotieapp GetGrip die de Jan van der Kruis Innovatieprijs ontving. Andere voorbeelden zijn onderdelen van het ehealth-aanbod van specifieke zorgorganisaties, zoals modules van Minddistrict, Karify en Journey en andere blended care faciliteiten van díé zorgorganisaties waarmee je een behandelrelatie hebt). De gegevens hieruit kunnen weer worden overgenomen in Quli (via Koppeltaal en andere standaarden) waardoor ze hergebruikt kunnen worden (in de rest van je leven).

#MijnZorgnetwerk

De burger definieert zijn eigen persoonlijke zorgnetwerk. Dit bestaat mogelijk uit familie, naasten, lotgenoten, (zorg)professionals en andere (systemen/organisaties). Hiermee verstevigt de rol van de persoon in zijn persoonlijke netwerk. Omgekeerd, kan dit netwerk worden benut voor zowel zorg als andere sociale interactie en dienstverlening. De Quli-gebruiker kiest zelf tot op welk niveau iemand anders inzicht krijgt in gegevens en processen (bijv. gebruik van apps). Quli kan zo ingericht en gekoppeld worden dat de burgers, hun systeem, zorgverleners, (zorg)organisaties en zorgcoördinatoren optimaal zijn verbonden. En daarbij kunnen de gegevens van de burger naar eigen inzicht en regie, door hemzelf worden gedeeld en (her)gebruikt.

Quli actueel

Quli staat niet stil. We werken elke dag aan nieuwe functionaliteit en integreren systemen van steeds meer zorgorganisaties. Daarnaast koppelen we ook graag functionaliteit en app’s van andere bedrijven. Zinvolle functionaliteit voor mensen op basis van hun gegevens, daar gaat het om! Lees hierover ons nieuws en onze blogs.

Quli helpt zorgverleners: kosteloos toegang tijdens corona

Quli helpt zorgverleners: kosteloos toegang tijdens corona

Persbericht | Het coronavirus (COVID-19) heeft grote gevolgen voor de zorg. Zorgverleners raken  overbelast, mensen wordt zoveel mogelijk aangeraden thuis te blijven en vooral ouderen raken mogelijk sociaal geïsoleerd. Quli heeft daarom besloten om haar online...

Lees meer
Waarom Quli voor zorgprofessionals tijdens corona?

Waarom Quli voor zorgprofessionals tijdens corona?

Quli is een online platform en PGO dat zorg op afstand mogelijk maakt. Binnen de digitale omgeving, kunnen zorgverlener, patiënt en derde partijen zoals familie of ervaringsdeskundigen gemakkelijk informatie met elkaar uitwisselen. Vanwege de actuele maatregelen die...

Lees meer
Hoe kan Quli behulpzaam zijn bij corona?

Hoe kan Quli behulpzaam zijn bij corona?

Quli is een digitaal platform en PGO voor communicatie tussen jou, je naasten, ervaringsdeskundigen en zorgverleners. Daarbij kunnen conform MedMij-afsprakenstelsel en andere standaarden ook gegevens tussen systemen van professionals en Quli worden uitgewisseld. Van...

Lees meer

Maak een account aan of neem contact op voor onze demo!