Zorg voor jezelf
Blog

IZA maakt werk van de PGO …

Half augustus 2022 kwam het concept Integraal ZorgAkkoord (IZA) beschikbaar. Daarin staat: “In 2025 beschikken alle inwoners die dat willen over een gebruiksvriendelijke en goed gevulde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) die van meerwaarde is in het zorgproces en voor iedereen begrijpelijke informatie bevat.”. Ik denk dat Quli een belangrijker rol moet spelen dan nu voorzien in het IZA omdat, de mens:
1. is zelf de enige constante in alle zorgprocessen, die nagenoeg altijd meer dan één zorgaanbieder omvatten,
2. kent als enige het persoonlijke sociale en zorg-netwerk en beslist toenemend zelf met welke naasten en professionals,
3. kan als enige eigen registraties en gegevens uit verschillende bronnen consolideren en,
4. heeft belang bij het tijdig, veilig en gecontroleerd beschikbaar zijn van gegevens, toenemend inclusief eigen registraties.

Handen op elkaar leggen - Quli voor patiëntengroepen

Zie Quli als TUI-app:
a. mensen hebben een unieke en samenhangende reis door gezondheid en zorg, met eigen regie;
b. professionals krijgen als ‘tijdelijk reisgezelschap’ de beschikking over gegevens, en kunnen die verwerken met eigen software.

Quli kan de volgende digitaliseringsafspraken in het IZA (helpen) invullen (zie paragraaf 3.7):
1. Set van kerngegevens. … in 2025 is een set van kerngegevens uiterlijk binnen 24 uur na registratie beschikbaar voor elke zorgverlener. HtB: via Quli als gegevenskluis, incl. breaking glass.
2. Landelijk dekkend netwerk van ICT-infrastructuren en -systemen. HtB: MedMij is landelijk en API-gebaseerd. Verplicht dus elke zorgaanbieder tot een set van zinvolle gegevensdiensten, die Quli bijwerken.
3. Standaardisatie. HtB: stel set gegevensdiensten verplicht onder Wegiz, incl direct bijwerken Quli door zorgaanbieders. Hierdoor is Quli altijd up-to-date voor 1.
5. Toestemming voor het delen van gegevens en privacy. VWS bereidt een wetsaanpassing voor waardoor het mogelijk wordt om voor de acute zorg gegevens zonder toestemming beschikbaar te stellen in een elektronisch uitwisselingssysteem, tenzij de patiënt of cliënt bezwaar heeft (HtB: via Quli zie 3 en 1).
6. Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). VWS ondersteunt de aansluiting van zorgaanbieders en faciliteert de communicatie aan patiënten en zorgverleners. HtB: positioneer Quli regionaal en landelijk als TUI-app.
7. Transformatie naar hybride zorg. HtB: Quli platform als aanjager.
8. Data worden digitaal, eenduidig en gestandaardiseerd geregistreerd in het zorgproces en (HtB: via Quli en informed consent) beschikbaar gesteld voor secundaire doelen.
9. GGZ. Binnen de GGz maken we beter en meer gebruik van digitale zorg en ondersteuning, om de werkdruk op de ggz te verminderen en de toegang tot de ggz te verbeteren. HtB: via Quli en Positieve Gezondheid, zelfmanagement, ecommunities, GGz-appwijzer en koppeling met regionaal aanbod van etherapie.

Hans ter Brake
augustus 2022