Zorg voor jezelf
Blog

PGO in Integraal Zorgakkoord

We zijn blij met de doelstellingen en implementatie-maatregelen inzake PGO in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Onderstaande 11 punten lichtte ik eruit. Daarnaast breidde ik op persoonlijke titel de infographic uit. Mijn uitgangspunten daarbij zijn: ‘denk vanuit het persoonlijke zorgnetwerk van de patiënt’:
1. Patiënt is de enige constante in zorgproces, dat altijd meer dan één zorgaanbieder omvat,
2. kent het persoonlijke zorgnetwerk en beslist toenemend zelf over welke professionals daartoe behoren,
3. kan eigen registraties – die toenemend van belang zijn voor patiënt en professional – en gegevens uit verschillende bronnen consolideren en
4. heeft belang bij het tijdig, veilig en gecontroleerd beschikbaar zijn van gegevens, altijd en overal, in Nederland en in de rest van de wereld.

IZA - in met toevoeging van Quli

1. Inwoners van Nederland hebben in 2025 digitaal toegang tot en de beschikking over hun eigen zorggegevens.
HtB: Prima, Quli heeft contract met VWS en is er al klaar voor. Liever had ik hier trouwens gezien: ‘degenen die in Nederland verblijven’. Dat omvat namelijk ook arbeidsmigranten, ongedocumenteerden en andere mensen zonder BSN of (voldoende) DigiD-mogelijkheden.

2. VWS … PGO … een gezond business … (plus) … EHDS.
HtB: VWS streeft naar gezond business model en naar betekenis buiten Nederland, ook in het kader van EHDS.

3. Dit omvat minimaal het onderzoeken van de mogelijkheid om PGO’s toe te staan het BSN te verwerken …
HtB: Gebruik van BSN is een wens vanaf de eerste minuut. Daardoor kan de interactie met gebruikers vriendelijker verlopen en ontstaan nieuwe functionele mogelijkheden die wat mij betreft dan eenvoudiger geïmplementeerd kunnen worden. Ook de eenduidigheid neemt toe en tegelijkertijd reduceert foutgevoeligheid.

4. Het veld committeert zich aan actieve deelname aan de uitwerking van de visie op PGO’s en hoe deze van meerwaarde kunnen zijn voor zorgverleners en patiënten in het zorgproces … (incl.) … portalen.
HtB: Quli is primair complementair en versterkend. Onder andere via SSO of variant hierop in het kader van verbindingen met portalen en andere aanbodgerichte voorzieningen voor hybride zorgverlening. Functionaliteit van ‘eenvoudige portalen’ kan worden overgenomen door Quli. Daartoe moet MedMij de juiste gegevensdiensten prioriteren.

5. Het veld committeert zich aan ontsluiting naar en uitwisseling met PGO’s conform de gezamenlijk opgestelde visie.
HtB: Die visie moet maatschappelijke relevante en voor mensen, professionals en zorgaanbieders zinvolle thema’s omvatten, resulterend in use en business cases (SROI). O.a. netwerkzorg (Integrale Wondzorg), samen beslissen, JZOJP (monitoring) en uitkomstgerichte zorg (vragenlijsten, levensdocumenten).

6. De PGO-alliantie participeert samen met leveranciers actief in optimalisatie, implementatie en doorontwikkeling van de uitwisseling met PGO’s via het MedMij afsprakenstelsel om de gewenste meerwaarde in het (netwerk)zorgproces te realiseren.
HtB: Het is denk ik prima dat ‘de vraag vanuit de gebruikers’ geëxpliciteerd wordt en ook voor de prioritering van de beschikbaarheid van gegevensdiensten gebruikt wordt.

7. Het veld maakt het delen van digitale gegevens en gebruik van toepassingen in de PGO’s onderdeel van het zorgproces daar waar patiënten en zorgverleners hiermee geholpen zijn.
HtB: Top! De mens en naaste als digitaal ondersteunde deelnemers in betere en nieuwe zorgprocessen. Quli als instrument van de patiënt en naasten voor de reis door gezondheid en zorg, gekoppeld aan de aanbodgerichte instrumenten van zorgorganisaties voor hybride zorg. Ik vergelijk Quli wel eens met de TUI-app:
a. Mensen hebben een unieke en samenhangende reis door gezondheid en zorg, met eigen regie.
b. Professionals krijgen als ‘tijdelijk reisgezelschap’ de beschikking over gegevens, en kunnen die verwerken met eigen EPD.
Beluister in dit kader ook de podcast van Fenna Heyning in VoorZorg: https://lnkd.in/eWxeKmu2. Ook zij wil naar de eenvoud waarmee ze een vakantie kan boeken.

8. VWS brengt in 2022 in kaart hoe de vrijblijvendheid van gegevensontsluiting naar PGO’s weggenomen kan worden, om (ook na afloop van de VIPP) te komen tot goed gevulde PGO’s voor inwoners.
HtB: Het is natuurlijk wenselijk dat de patiënt bij alle zorgaanbieders dezelfde digitale dienstverlening kan verkrijgen. Dit uit zich bijvoorbeeld in een minimaal verplichte set van gegevensdiensten die door alle zorgaanbieders wordt aangeboden. Daarenboven een koppeling met Quli voor het aanbod voor hybride zorg. De koppeling van Quli en hybride zorg biedt zorgorganisaties en samenwerkende (zorg)organisaties onderscheidend vermogen naar hun doelgroepen (en financiers).

9. … werken met (medische/verpleegkundige) servicecentra voor het leveren van (sectoroverstijgende) digitale zorg en diensten.
HtB: Sluit Quli aan op de servicecentra voor beschikbaarheid van gegevens, communicatiefuncties en aanvullende diensten, zoals monitoring en duiding. Hierdoor kunnen zij een dienstverleningsmodel ontwikkelen voor alle inwoners, thuis of elders onderweg.

10. Partijen zorgen ervoor dat de vraag wordt opgelost hoe om te gaan met toepassingen die gezondheid bevorderen …, bijvoorbeeld in het kader van preventie. Dit geldt ook voor PGO’s.
HtB: primair voor Quli zou ik willen zeggen, ook secundaire preventie. De transformatie van zorg naar gezondheid en kwaliteit van leven, loopt via de PGO, i.c. Quli wat een acroniem is van Quality of live.

11. Veldpartijen zorgen dat de hybride zorg toegankelijk is voor mensen en bevorderen inclusiviteit.
HtB: Koppel al het digitale aanbod van zorgaanbieders met Quli. Hierdoor ontstaat er één gebruiksvriendelijke, vertrouwde en veilige werkomgeving voor patiënten en naasten. Hybride zorg verloopt vanuit patiëntperspectief geïntegreerd, relevante uitkomsten worden (ook) opgeslagen in Quli en zijn dus beschikbaar in zorgprocessen (en het verdere leven van de persoon).

Maak een account aan met Quli en haal je gegevens bij je zorgverleners op.

Hans ter Brake
Prinsjesdag, september 2022