Zorg voor jezelf
Nieuws

Digitale zorggegevens voor iedereen!

Weet je wat er in jouw medisch- of zorgdossier staat? Of dat van jouw partner of kind? Vanaf 1 juli 2020 heb je het recht op gratis elektronische inzage in je zorggegevens. En recht op een elektronisch afschrift daarvan. De zorgverlener mag dit niet weigeren.

Ieder mens heeft recht op inzage in zijn zorggegevens, dat recht was er al veel langer. Vanaf 1 juli is het zo dat je recht hebt op een digitale ‘versie’ van je dossier. Je zorgverlener hoeft het dossier dus niet meer uit te printen, maar moet dit, als jij dit wilt, digitaal aan je geven. Dit kan per mail, via een pdf-bestand, maar ook via het portaal van je zorgverlener of een platform en PGO zoals Quli. Het voordeel hiervan is dat je een eigen kopie hebt en zelf op elk gewenst moment je dossier kunt raadplegen en gebruiken.

Maar wat staat er precies in deze wet en met name in artikel 15d en artikel 15e van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz)? Na deze uitleg weet je precies wat er verandert.

 

Artikel 15d: elektronische inzage en afschrift

Elektronische inzage
Elke cliënt heeft het recht om zijn of haar eigen elektronische dossier in te zien, zonder kosten. De nieuwe wetsbepaling schrijft niet voor in welke vorm de gegevens beschikbaar gemaakt moeten worden. De enige voorwaarde is dat dit veilig gebeurt. Dit kan in de vorm van een beveiligd zorgportaal, een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO zoals Quli) of via de zorgaanbieder.

Veilig afschrift
Het recht op een digitale afschrift van zorggegevens zorgt ervoor dat zorgaanbieders op een veilige manier het afschrift naar de juiste persoon toesturen. Bijvoorbeeld door een email te sturen met een link naar een beveiligde website waar het afschrift te downloaden is of op een goed beveiligde USB-stick.

 

Artikel 15e: elektronisch afschrift van de logging

Sinds 2018 is met het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders al verplicht dat elk platform waar zorggegevens uitgewisseld worden, moet voldoen aan bepaalde eisen. Eén van deze eisen is dat vastgelegd wordt wie er wanneer informatie deelt en opvraagt: de logging.
Iedereen heeft vanaf 1 juli 2020 recht op een elektronisch afschrift van deze logging. Op deze manier krijgt de cliënt inzicht in wie bepaalde informatie via het elektronisch uitwisselingssysteem heeft gedeeld en opgevraagd en wanneer dit gedaan is.

 

Wat verandert er hierdoor nog meer?

Sinds 1 juli 2017 is er een informatieplicht bij zorgaanbieders. De cliënt moet geïnformeerd worden over zijn of haar rechten wanneer elektronisch gegevens worden uitgewisseld, de manier waarop hij zijn rechten kan uitoefenen en hoe het systeem werkt. De rechten die komen uit artikel 15d en 15e zullen ook gecommuniceerd moeten worden aan de cliënten.

 

Wat valt er in de toekomst nog meer te verwachten?

Tegelijkertijd met artikel 15d en 15e zou ook een wet voor gespecificeerde toestemming ingevoerd worden. De cliënt krijgt hiermee mogelijkheden om specifiek in te stemmen met welke gegevens er gedeeld worden. Minister Bruins achtte deze wet nog niet haalbaar, omdat de eerste praktische uitwerkingen niet gebruiksvriendelijk waren. In de loop van 2020 wordt er wel naar gekeken om dit in te voeren.

 

Uitzondering: Wmo 2015 en jeugdhulpverlening

Artikel 15d en 15e zijn van toepassing op alle zorg die volgens de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg wordt verleend en heeft betrekking op de zorgaanbieder zoals omschreven in de artikel 1 sub van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. De Wabvpz is niet van toepassing op ondersteuning in de zin van de Wmo 2015 en jeugdhulpverlening op grond van de jeugdwet.

Meer weten?
Voor meer informatie over de Wabvpz, lees de Handreiking Privacy vanaf p.154.