Zorg voor jezelf
Blog

Hoe kan Quli behulpzaam zijn bij corona?

Quli is een digitaal platform en PGO voor communicatie tussen jou, je naasten, ervaringsdeskundigen en zorgverleners. Daarbij kunnen conform MedMij-afsprakenstelsel en andere standaarden ook gegevens tussen systemen van professionals en Quli worden uitgewisseld. Van diverse kanten bereikt ons de vraag: hoe kan Quli behulpzaam zijn bij corona? Quli wordt ingezet als (regionaal) informatie- en communicatie-platform van en voor mensen en professionals van zorg- en andere organisaties. De implementatie en opschaling van gebruik vindt plaats voor thema’s en/of doelgroepen. Veelal doelgroepgericht met mogelijkheden voor maatwerk per regio en organisatie. Quli kan dus ook worden ingericht vanwege corona. Onderstaand werken we dit uit in een stappenplan. Omdat veel zorgorganisaties die Quli al wat langer inzetten, het gebruik nu verder intensiveren en opschalen, krijgen we diverse ervaringen en adviezen aangereikt. Enkele daarvan vermelden we ook in dit artikel. Deze groeiende ervaringen zullen we via deze organisaties ter beschikking blijven stellen.

 

Digitale zorg en contacten kunnen wel doorgaan…”

 

Waarom
Vanwege actuele risico’s, impact daarvan en maatregelen van overheden en (zorg)organisaties, ligt de inzet van een digitaal platform nu zeer voor de hand. Mensen in sociale onthouding, zieken, mensen in quarantaine en mensen die (bijna) genezen zijn, hebben actuele en betrouwbare informatie nodig. Contacten met naasten zijn essentieel. Via Quli kan iedereen contacten hebben met vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en professionals op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau. Daarmee creëren mensen en organisaties persoonlijke zorgnetwerken en communities voor interactie en informatie-uitwisseling voor zowel sociale als professionele redenen. Daarnaast kunnen we Quli verbinden met systemen in de samenleving en systemen van (samenwerkende) zorgorganisaties. Hierdoor krijgen mensen aanvullende mogelijkheden beschikbaar. Dit omvat functionaliteit van EPD’s, ehealth- en andere systemen. Dat kan ook op regionaal niveau waardoor de informatievoorziening specifiek gemaakt wordt voor die regio.

Beeldbellen Quli

Stappenplan Implementatie en opschaling van gebruik van Quli kan via de volgende vijf stappen.

  1. Jij en ook je naasten hebben een Quli-account nodig. Die neem je zelf, bijvoorbeeld doordat je er door een zorgorganisatie of regionaal samenwerkingsverband opmerkzaam op wordt gemaakt. Daarnaast kunnen voor grote aantallen mensen automatisch accounts worden aangereikt en aangemaakt op basis van exports van gegevens, bijvoorbeeld uit systemen van huisartsen/gezondheidscentra, ziekenhuizen en andere zorgorganisaties.
  2. De inrichting van een account kan default bestaan uit een aantal tegels (zoals wij dat noemen), bijvoorbeeld voor: contacten, informatie en communicatie. Via de tegel voor contacten leg je vast met welke mensen jij contact hebt of nodig hebt. Dit kunnen naasten, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en (zorg)professionals zijn.
  3. De informatie-tegel omvat (regionale) content. Deze informatie bestaat uit tekst, beeld, geluid en natuurlijk verwijzingen naar betrouwbare informatie op het internet. De inhoud kan worden afgestemd op individuele informatiebehoeften. Quli is meertalig en kan op basis van antwoorden op vragenlijsten specifieke content toegankelijk maken voor jou. Verder is Quli al gekoppeld met InforiumKijksluiter en ZorgKeuzeLab voor het verwerven van betrouwbare informatie.
  4. Veilig communicatie via Quli omvat berichtuitwisseling, chat en beeldbellen. Dit kan met al je ‘contacten’. Quli kan bijvoorbeeld beeldbellen met tot acht personen tegelijk. Dat kunnen ook professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers zijn. En, dat kan over instellingsgrenzen heen zodat cliënt, naasten, ziekenhuis en thuiszorg samen kunnen overleggen en gegevens delen.
  5. Als je via Quli gegevens registreert (bijvoorbeeld meetwaarden) of verkrijgt uit zorgorganisaties (bijvoorbeeld via ‘blue button’ of MedMij) kan je inzage geven of kopieën verstrekken aan de betreffende professionele contacten. Hierdoor kunnen zij je weer beter informeren.

Aanbevelingen ziekenhuizen
Vanuit een cure-organisatie die Quli inzet, ontvingen we het volgende bericht: “… ik hoor om me heen dat veel ziekenhuizen de face to face poliklinische zorg op een laag pitje zetten en proberen over te schakelen op e-consulten. Ik zie daar een rol voor Quli in het informeren van de zorgprofessional over hoe het met de patiënt gaat (metingen, foto’s van bijvoorbeeld wonden, pijndagboek, moods) en de andere richting op de communicatie van zorgverlener naar patiënt: informeren, tools aanreiken voor zelfmanagement (instructievideo’s et cetera), uitslagen met context zonder dat er een face to face consult nodig is. Ik denk dat PGO’s bij uitstek in deze crisis hun waarde kunnen laten zien en zorgverleners tot gebruik kunnen stimuleren (want daar ligt een grote barrière) …”.

Aanbevelingen GGZ
Een GGZ-organisatie die Quli inzet, berichtte ons: “… Hou het simpel rond een paar punten:

  1. Op afstand kunnen behandelen door beeldbellen
  2. Snel informatie aanbieden over wijzigende omstandigheden,
  3. Je eigen dossier beschikbaar bij behandeling of opname buiten je reguliere instelling(en).

Het zou mooi zijn als je een thuisarts-achtige omgeving hebt die rekening houdt met jouw situatie gebaseerd op je eigen gegevens en parameters. Nu is het altijd heel algemeen en breed …” Dit kan Quli goed ondersteunen doordat zorgorganisaties of regionale samenwerkingsverbanden (gebiedsgerichte GGZ) content in Quli opnemen (Informatie-tegel met aanvullende functionaliteit) of door hierboven reeds genoemde koppelingen met EPD, ehealth en content-omgevingen. Voor meer informatie over de toepassing van Quli in relatie tot corona in de GGZ zie: Inzet Quli bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Aanbevelingen care
Vanuit de ouderenzorg kregen we de volgende suggesties: “… veel verzorgingstehuizen houden hun deuren dicht. Dus als gevolg kan je als kind niet op bezoek bij jouw oudere ouder(s). In de meeste gevallen zullen mensen daarin gewoon met elkaar bellen en/of what’s app gebruiken. Maar beeldbellen van Quli kan daarin ook een rol spelen, als zorgprofessional samen met de oudere en de kinderen kan bellen …”. Quli kan namelijk beeldbellen met meerdere mensen tegelijk in het persoonlijke zorgnetwerk van de cliënt. Iets dergelijks geldt nadrukkelijk ook voor extramurale zorg. Natuurlijk is het mogelijk om sociale activiteiten en dagbesteding in het Quli platform in te richten. Dat kan bijvoorbeeld via informatie-tegels voor voor ‘digitale dagbesteding’ en andere vormen van lokale activiteiten.

Ook digitaal kun je communiceren, spelen, leren, werken en zinvol je dag besteden!

Aanbevelingen gehandicaptenzorg 
Quli wordt in de gehandicaptenzorg veel gebruikt in de driehoek cliënten, naasten (ouders, brussen) en professionals. Huisartsen en andere professionals in het persoonlijke zorgnetwerk van de cliënt, krijgen steeds nadrukkelijker een rol. Dan helpt Quli ook. Als huisarts of andere ‘externe’ hulpverlener/ondersteuner Inforium gebruikt, kan informatie namelijk gepusht worden naar het account van de cliënt in Quli. Dit omvat tevens specifieke info gericht op laaggeletterden en naasten/mantelzorgers. Doordat naasten en begeleiders vervolgens ook over díe specifieke informatie kunnen beschikken, gebruiken zij die en zetten ze die in voor hulp en zorg voor de cliënt. Ook sociale activiteiten en nieuwe vormen van ‘digitale dagbesteding’ kunnen via het Quli platform bekend worden gemaakt bij cliënten, hun naasten en anderen. Ook dan kan er veilig met elkaar worden gecommuniceerd, geleerd, gespeeld en gewerkt.

Tot slot
Natuurlijk hebben veel zorgorganisaties al mogelijkheden voor beeldbellen en andere vormen van ehealth vanuit een eigen app of portaal. Door dat te doen of te combineren met een platform en PGO zoals Quli, kan de ‘patiënt’ dat met al zijn contacten in zijn of haar persoonlijke zorgnetwerk – professioneel en sociaal – doen. Via Quli stel je dus iedereen via één persoonlijke account en veilige omgeving in staat digitaal samen te werken met naasten, ervaringsdeskundigen en professionals in een persoonlijke zorgnetwerk. Vanzelfsprekend kun je dit regionaal en in samenwerking met regionale (zorg)organisaties implementeren en opschalen.

Meer Informatie
Verken hier hoe de landelijke implementatie van Quli door Nederlandse Brandwonden Stichting en drie ziekenhuizen is aangepakt voor mensen met brandwonden en NF: Inzet Quli bij Nederlandse Brandwonden Stichting.
Voor meer informatie over de koppeling van Quli met Inforium: Koppeling Quli met Inforium voor betrouwbare informatie.
Voor meer informatie voor het overnemen van gegevens uit je medische dossier bij ziekenhuizen in Quli: Gegevens overnemen uit medische dossiers in Quli.
Via deze animatie krijgt je een algemene indruk van de mogelijkheden van Quli: Animatie over de mogelijkheden van Quli.

De overheid (VWS) verstrekt via haar website Zorg van Nu ook informatie over digitale ondersteuning bij Covid-19: Digitale ondersteuning bij Covid-19
Inforium is nu specifiek ingericht voor corona via het LICI: Landelijk Inforium Corona Infocentrum. Dat werkt vanzelfsprekend ook samen met Quli.

Wilt u in contact komen met Quli? Bel of mail ons dan.
Quli
info@quli.nl
026-7920000