Zorg voor jezelf
Blog

PGO in Wegiz

Om goede zorg te kunnen krijgen en leveren, is het cruciaal dat mensen, naasten en zorgverleners beschikken over complete en actuele gegevens. Dit kan alleen worden bereikt met een goede overdracht en beschikbaarheid van gegevens. Zowel bij patiënten en cliënten als bij naasten en zorgverleners van betrokken zorgaanbieders. Met de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) zetten het zorgveld en de overheid samen belangrijke stappen om dit te bereiken.

Tweede Kamer en PGO

De Wegiz is niet alleen gericht op gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders. Belangrijke aanvulling via amendement van Joba van den Berg en Wieke Paulusma verankert de rol van Quli:
a. “Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voor het doel, bedoeld in artikel 1.2, eisen worden gesteld die er toe leiden dat bij een aangewezen gegevensuitwisseling door de zorgverlener op een veilige en betrouwbare wijze gegevens met een persoonlijke gezondheidsomgeving worden gedeeld.”
b. “De indieners beogen met dit amendement er voor te zorgen dat zorgaanbieders er op toe moeten zien dat een aangewezen gegevensuitwisseling ook altijd te benaderen is vanuit persoonlijke gezondheidsomgevingen. “

Daarnaast is in het Integraal Zorgakkoord onder andere het volgende afgesproken:
a. Inwoners van Nederland hebben of krijgen digitaal toegang tot en de beschikking over hun eigen zorggegevens.
b. Het veld committeert zich aan actieve deelname aan de uitwerking van de visie op de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en hoe deze van meerwaarde kunnen zijn voor zorgverleners en patiënten in het zorgproces.
c. Het veld maakt het delen van digitale gegevens en gebruik van toepassingen in de persoonlijke gezondheidsomgeving onderdeel van het zorgproces daar waar patiënten en zorgverleners hiermee geholpen zijn.

Wegiz en IZA maken het wenselijk om Quli van meet af aan mee te nemen in use en business cases die maatschappelijk relevant en voor mensen, naasten, professionals en zorgaanbieders zinvol zijn. Een toekomstbestendig procesontwerp vraag om inbedding van Quli in betere en nieuwe zorgprocessen. Quli is hét instrument van degenen die in Nederland verblijven: inwoners, arbeidsmigranten en andere mensen met of zonder BSN. En mensen die elders in de wereld een beroep op hun zorggegevens of (hybride) zorgaanbod willen doen. Dus als je mensen iets wil bieden zal je dat geïntegreerd vanuit en met Quli moeten kunnen doen. Het is belangrijk dat er verplichte – mede door patiëntenvertegenwoordigers vast te stellen – set gegevensdiensten voor alle zorgaanbieders komen. Daardoor kunnen mensen rekenen op minimaal dezelfde digitale dienstverlening bij alle zorgaanbieders.

Lees meer over het amendement
Lees meer over IZA en Quli
Maak een gratis account aan in Quli

Hans ter Brake
september 2022